# Team 1 Team 2
S23 - Happy Sundays 5 Barrett; Barrett; Smith; Nov 11, 11:00 at Luzhniki , Pitch 6 Tomas; Pagnoccolo; Pagnoccolo; Pagnoccolo; Pagnoccolo; Шо; Шо; 7 The Unsanctionables