# Team 1 Team 2
S24 - 1 Happy Sundays 3 Grehem; Grehem; Kelly; Oct 28, 12:00 at Evropa , Pitch 1 Chilcott; 1 Coalition