# Team 1 Team 2
S25 - 3 Happy Sundays 2 Barrett; Kelly; Feb 17, 12:00 at Evropa , Pitch 1 Chilcott; Chilcott; 2 Coalition