# Team 1 Team 2
S25 - 3 Coalition 2 Chilcott; Chilcott; Feb 17, 12:00 at Evropa , Pitch 1 Barrett; Kelly; 2 Happy Sundays