# Team 1 Team 2
S28 - 1 Happy Sundays 0 Sep 06, 13:00 at Evropa , Pitch 1 Kimonnen; Kimonnen; Kimonnen; Burya; Burya; Zakharyaev; Zakharyaev; Lavruk; Rihter; 9 International