# Team 1 Team 2
S28 - 3 Happy Sundays 4 Barret; Burya; Sep 20, 13:00 at Evropa , Pitch 1 Varlamov; Varlamov; Varlamov; Filatov; Filatov; Rylsky; Rylsky; Znobishchev; 8 Cavalry