# Team 1 Team 2
S22 - 1 Freshmen 2 May 20, 12:00 at Spartak 2 Vverkh