# Team 1 Team 2
S28 - 5 Cavalry 2 Romov; Znobishchev; Oct 04, 13:00 at Evropa , Pitch 1 Burya; Zakharyaev; Kinnundi; Kinnundi; Kinnundi; 5 International