# Team 1 Team 2
S28 - 5 Cavalry 2 Znobishchev; Romov; Oct 04, 13:00 at Evropa , Pitch 1 Kinnundi; Kinnundi; Kinnundi; Zakharyaev; Burya; 5 International