# Team 1 Team 2
S23 - 1 Freshmen 0 Sep 16, 13:00 at Luzhniki , Pitch 6 Kelly; Grehem; 2 Happy Sundays
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>