# Team 1 Team 2
S23 - 3 Cavalry 9 Romov; Romov; Romov; Grebe; Grebe; Grebe; Paulley; Rylskij; Doyle; Sep 30, 12:00 at Luzhniki , Pitch 6 Smith; Smith; Smith; Salisbury; Downey; Barrett; 6 Happy Sundays
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>